Kaski – Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla

Ajankohta: 1.9.2021—31.10.2023

Jäte- ja sivuvirroista uudeksi tuotteeksi

Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla (KASKI) -hankkeessa pyritään vastaamaan nopeasti kiertotalouden kysyntään ja kehittämään kiertotalousympäristö, joka on monistettavissa eri puolille Suomea. Hankkeessa käynnistetään kiertotalouskeskuksen sijoittamistoimia Iihin. Tavoitteena on saada materiaalit hyödynnettyä 98 %:sesti ja tämän tavoitteen toteuttamiseksi vaaditaan uudenlaista toimintaympäristöä ja tavoitteellista työtapaa hankkeessa luotavan yritysverkoston välille. Kiertotalouskeskittymä rakennetaan siten, että yritysten on helppo sijoittua sinne ja palveluja rakennetaan kiertotaloustoiminnan helpottamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös digitaalinen yritysverkostoalusta, joka mahdollistaa kansainvälisesti kiertotaloustoimijoiden ja verkostojen yhteistyön. Yhteistyöllä ja toimialat ylittävillä toimintamalleilla luodaan elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan myös materiaalivirtaoptimointia hankkeen tulosten takaamiseksi.

KASKI -hanke jatkaa Iissä toteutettua CircLab-hankkeen työtä. CircLab-demonstraatioympäristö on luonut merkittävän pohjan ravinteiden kierron ja kiertotalouden kehittämiselle. CircLab-hankkeessa tehtyjen selvitysten osalta jäte- ja sivuvirroista on mahdollista löytää uusia liiketoiminta mahdollisuuksia. KASKI-hankkeessa selvitetään mm. kalojen suomujen käyttöä raaka-aineena kitiinin ja kitosaanin tuotannossa sekä kalankäsittelylaitoksen vesien puhdistamista mikrolevien avulla ja selvitetään leväbiomassan ominaisuuksia ja jatkohyödyntämiskohteita. Hankkeessa selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitetään innovaatioita uuden liiketoiminnan ympärille.  Tätä varten kartoitetaan leväteknologian liiketoimintamahdollisuudet sekä muiden Euroopassa sijaitsevien keskusten parhaat käytänteet. KASKI-hankkeessa kiertotalouden kehitys kulkee yli toimiala – ja yritysrajojen, josta on mahdollista löytää myös uutta yritysyhteistyötä ja liiketoiminnallisia ratkaisuja, joilla on vahva työllistävä vaikutus.

Kiertotalous ja vihreäkasvu toimenpiteinä ovat erittäin moniulotteisia ja vaativia, joten osatoteuttajina on asiantuntijatahoja, jotka selvittävät kiertotalouden uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisen mahdollisuuksia. Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan (KPT) vesi- ja leväosaamisen avulla tutkitaan ravinteiden kierron mahdollisuuksia sekä levän hyödyntämistä arvomateriaalien kehittämisessä. Hankkeessa KPT suunnittelee levätestaukset eri sovelluskohteissa, toteuttaa ensin pienen mittakaavan testit ja optimoinnit sekä pilotoi valikoidut testaukset isommassa mittakaavassa hyödyntäen CircLabin laitteistoja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin alueellisen erinomaisuuden yksikkö vahvistaa hankkeen toimenpiteitä materiaalivirtaselvityksellä paikkatietoperusteisesti. Paikkatietoperusteisen saavutettavuusanalyyttisen työn menetelmällinen pohja on liikennemaantieteen piirissä yleisissä saavutettavuustarkasteluissa, joita käytetään esimerkiksi palveluverkon ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Paikkatietotarkasteluiden keskeisinä aineistoina ovat tieverkostoa, tuottajia ja jalostajia sekä sivuvirtojen koontipisteitä koskevat paikkatiedot. Käytännössä tarkastelussa selvitetään keräilyverkoston toimintaedellytyksiä sivuvirtojen tuotteiden kokoamiseksi eri sijainneista käsin mahdollisimman tehokkaasti. Iilaakso Oy vuokraa teollisuus- ja tuotantotiloja. Päämääränä on toiminnan kasvattaminen siten, että se synnyttää jatkuvaa liiketoimintaa. Iilaakso Oy tarjoaa rakennetulle demonstraatioympäristölle tilat ja edelleen kehittää tiloja yritysten tarpeisiin.

Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö (KPT)
Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikössä toimivan teollisuusvesitutkimusryhmän tavoitteena on parantaa veden ja jäteveden käsittelyprosessien suorituskykyä veden laadun, resurssien talteenoton ja ympäristöystävällisyyden kannalta. Ryhmän toiminta keskittyy uusien kestävien vedenkäsittelymateriaalien ja prosessien kehittämiseen sekä olemassa olevien teknologioiden optimointiin. KASKI-hankkeessa ryhmä tutkii kitiinin talteenottoa kalojen suomuista ja modifiointia kitosaaniksi. Kitosaania voidaan hyödyntää mm. vesien puhdistuksessa. Lisäksi ryhmä tutkii hankkeessa kalankäsittelylaitoksen vesien puhdistamista mikrolevien avulla ja tuotetun leväbiomassan ominaisuuksia ja jatkohyödyntämiskohteita. Teollisuusvesitutkimusryhmän vetäjä on TkT, Dosentti Tiina Leiviskä.

Oulun ylopiston Kerttu Saalasti Instituutti / Regional Excellence (REx)
Tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Suomen potentiaaliset materiaalivirrat ja tehostaa materiaalien kierrätettävyyttä mahdollisimman korkealla prosentilla. Sääskenharjun aluetta kehitetään kiertotalousperiaatteiden mukaisesti siten, että infran rakentamisessa käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä materiaaleja. Tutkimusjohtajana toimii Ossi Kotavaara, vastuualueena alkutuotannon sivuvirtojen kiertotalous ja logistiikkaketjun paikkatietomalli sekä saavutettavuusanalytiikka sivuvirtojen kuljettamisessa käsittely- ja kierrätysprosesseihin.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaiskustannus on 674 195 euroa.

Hankekuvaus Eura-järjestelmässä: eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78105

Lisätiedot

Projektipäällikkö Pihla Hasan
p. 050 338 0983, [email protected]

Projektityöntekijä Kirsi Koivula
Yritysyhteistyö ja kiertotalousratkaisut
p. 050 374 9483, [email protected]

Teollisuusvesitutkimusryhmän vetäjä Tiina Leiviskä
p. 050 350 5231, [email protected]

Tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara
p. 0505739124, [email protected]

Hankkeessa mukana

Micropolis Oy, Iilaakso Oy, Oulun yliopisto Kemiallinen prosessitekniikka, Kerttu Saalasti Instituutti / Regional Excellence (REx).

Yrityskumppaneina ovat Laitakarin Kala Oy, Hätälä Oy, Kiertokaari Oy, Kekkilä-BVB Oy, GRK Suomi Oy, BioSO4, Voimalohi Oy,  OAK Oy, Feasib Oy sekä Iin vesiliikelaitos ja Pudasjärven vesiosuuskunta.

Katso myös