Ojasta allikkoon – Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille.

Ajankohta: 4.5.2021 – 15.11.2022

Hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, reunoilta ojitettuja aapasoita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita.

Kuivuneita suoalueita voidaan käyttää pintavalutuskenttinä ojitusvesille. Tämä estää kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumisen vesistöön ja vähentää purojen, jokien ja järvien liettymistä. Samalla suon vesitalous paranee, turpeessa olevan hiilen hajoaminen vähenee, suot alkavat ennallistua ja mm. riekkojen elinympäristöt paranevat.

Iijoen valuma-alueella on kymmeniätuhansia hehtaareita vesiensuojeluun soveltuvia soita, joten mallin käyttöönotolla on suuri potentiaali Iijoen veden laadun parantamisessa.

Toimenpiteet

  • Paikkatietoaineistojen avulla kartoitetaan kaikki Iijoen metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvat suokohteet ja niiden valuma-alueet. Paikkatietoja hyödyntävä menetelmä validoidaan maastotutkimuksilla Iin, Oulun Yli-Iin, Pudasjärven ja Taivalkosken pilottikohteilla. Ojitusvesien johtamisen reitit varmistetaan hyödyntämällä mm. tasolaser-mittauksia ja dronella tuotettua korkeusmallia.
  • Tuloksena muodostetaan koko Suomeen soveltuva toimintamalli soiden hyödyntämisestä vesiensuojelussa sekä laaditaan Iijoelle käytännön etenemispolku vesiensuojeluhankkeiden toteuttamiseksi.
  • Pilottialueiden maanomistajia autetaan käynnistämään konkreettisia vesiensuojeluhankkeita, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä yksityisten maanomistajien ja valtion välillä.

Yhteistyö maanomistajien kanssa
Toivomme yhteydenottoja yksityisiltä maanomistajilta ja yhteisöiltä, jotka ovat kiinnostuneita tehostamaan metsiensä vesiensuojelua erillishankkeina tai tulevan kunnostusojitushankkeen yhteydessä, esimerkiksi tarjoamalla metsänkasvatukseen kelpaamattomia soita vesiensuojeluun ja ennallistettavaksi.

Lisätiedot:
Lauri Rantala, Iijoen kehittämiskoordinaattori
lauri.rantala@micropolis.fi, p. 040 6475 475

Tapio Oy:n hankesivut: tapio.fi/ojasta-allikkoon-hanke

Budjetti
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen osarahoittajia ovat Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallitus Luontopalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kokonaisbudjetti on 284 000 euroa.

Hankkeessa mukana

Micropolis Oy, Suomen Metsäkeskus ja Tapio Oy. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen Metsätalous Oy:n ja Luontopalvelujen kanssa. Hanke on osa Iijoki-sopimuksen yhteistyöhankkeita.

Tiedote_Ojasta allikkoon_18.6.2021