Iisisti Energinen Ii

: 1.5.2018-31.3.2019

Hanke on päättynyt.

Iisisti Energinen -hankkeen tavoitteena oli lisätä kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta.

Hankkeessa kestävän arjen kokeiluja suunnattiin kuntalaisten uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja kotien energiatehokkuuden parantamiseen. Kokeilussa tutkittiin myös, näkyykö kunnan edelläkävijyys kuntalaisten energia-asenteissa ja –käyttäytymisessä sekä energiatiedon ymmärtämisessä, hankinnassa, arvioinnissa ja käytössä eli energiatiedon lukutaidossa vertaamalla iiläisiä muihin suomalaisiin. Tutkimusta tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston BCDC Energia –hankkeen kanssa.

Tavoitteet:

  • Tutkia kuntalaisten energiatiedon lukutaitoa ja kykyä ymmärtää energiaan liittyviä asioita.
  • Tutkia asukkaiden motiiveja ja asenteita yhteisöllisiin, esim. alustatalous-tyyppisiin energiapalveluihin.
  • Tuottaa tutkimusten ja kokeilujen tuloksista monistettavia ja skaalattavia toimintamalleja, joita voidaan käyttöönottaa myös muissa kunnissa.

Kotitalouksien energiasäästö

Hankkeessa selvitettiin kotitalouksien energiansäästöä käytännön kokeiluissa iiläisissä perheissä. Lämmityksen säätöön koteihin asennetiin etäohjattavat automaatiojärjestelmät, joilla asukkaat voivat ohjata ja optimoida kodin energiankäyttöä. Kodit määrittelivät järjestelmään oman preferenssinsä eri toiminnoille. Järjestelmien toimittajien oli oltava kiinnostuneita osallistumaan aktiivisesti kokeiluun ja kehittämään omaa järjestelmää edelleen kokeilujen tulosten pohjalta.  Kokeiluun osallistuvat perheet saivat järjestelmän alennettuun hintaan sitoutumalla kokeiluun. Hanke maksoi järjestelmistä 50%.

EKOJ haluttiin kotiin ensisijaisesti rahallisen säästön vuoksi, mutta myös energiansäästö yleensä oli käyttäjille tärkeää. Järjestelmän toivottiin olevan helppokäyttöinen ja lisäävän asumismukavuutta ja turvallisuutta.

Hankkeella on ollut merkittävä vaikutus sekä energiatehokkuuden lisäämiseen, tiedon lisäämisen energiatehokkuustoimista, ja sähkönkulutuksen vaikutuksesta uusiutuvan energian käyttöön.

Energiatiedonlukutaito

Hankkeessa tutkittiin energiatiedon lukutaitoa kotitalouskyselyillä. Kysely lähetettiin 700 iiläiselle ja 2000 muulle suomalaiselle kotitaloudelle postitse ja siihen oli mahdollista vastata paperilomakkeella tai sähköisesti.

Kyselyn asenteita ja energiatietoa kartoittavien vastausten perusteella iiläiset ovat valveutuneita energia-asioissa. Tilastollisesti merkittävin ero liittyy energiatiedon lukutaidon ytimen aikomus- osatekijään. Siinä iiläiset kotitaloudet arvioivat omat kykynsä heikommiksi kuin muut suomalaiset kotitaloudet. Aikomus-osatekijään kuuluvat väittämät kuvaavat muutoshalukkuutta omassa arjessa. Edelläkävijäkunnan kotitalouksien tuloksia voi selittää se, että osa kotitalouksista saattaa kokea jo ohittaneensa kyseisen vaiheen.

Kaiken kaikkiaan Iisisti Energinen -hanke tavoitti yli 1000 kuntalaista (yli 10 % kunnan asukkaista) kasvotusten eri tapahtumissa ja tiedotustilaisuuksissa. Sen lisäksi on tavoitettu kuntalaisia moninkertainen määrä muiden tiedotuskanavien kautta.

Hanketta toteuttivat yhdessä Micropolis Oy, Iilaakso Oy sekä Iin Energia Oy. Hanketta rahoittivat Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto), Iin Energia Oy ja Iin kunta.

Hanke toteutettiin ajalla 1.5.-31.3.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 100 000 €.

Ladattavat materiaalit: