Tuuli, metsät ja suot – maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Suomessa vallitsee yleisellä tasolla yksimielisyys ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemisen tarpeesta. Toimenpiteiden paikalliset vaikutukset jakavat asukkaissa usein kuitenkin mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Ii on yksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusalueista hankkeessa, jossa mallinnetaan tuulivoiman, metsien ja soiden hyödyntämistä hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja asukkaiden viihtyisyyden näkökulmasta. Mallinnus antaa vastauksia siihen mitä hyötyjä esimerkiksi heikkotuottoisen ojitetun suon ennallistamisella saavutetaan, mikä on optimaalinen metsänhoitomenetelmä erityyppisillä ja -ikäisillä metsillä, ja voidaanko turvetuotannosta poistuvaa aluetta hyödyntää tuulivoiman tuotannossa.

– Ii valikoitui luontevasti pilottialueeksemme, koska kunta on ansioitunut ilmastotyössä näyttävästi, kotimaassa ja kansainvälisestikin. Meillä on myös ollut aiempaa yhteistyötä kunnan kanssa erityisesti soiden käyttöön ja ennallistamiseen liittyen, hankkeen vetäjä, professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Iissä sijaitsevalle tuulivoimalle, metsän ja soiden käytölle lasketaan hiilihyöty, eli kuinka paljon kukin näistä maankäyttömuodoista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Tutkimuksessa ovat mukana Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) ja Recognis Oy, jotka arvioivat tuulivoiman päästövähennyspotentiaalia sekä Geologian Tutkimuskeskus (GTK), joka vastaa soiden ennallistamisen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksien laskemisesta. Itä-Suomen yliopisto toteuttaa spatiaalisen mallinnuksen, jossa luodaan periaatteet tuulivoiman optimaaliselle sijoittamiselle kartalla.  Metsien käytön vaikutuslaskelmat sekä toimenpiteiden taloudellisten hyötyjen arvioinnin tekee Luke.

– Mallintaminen on erityisen haastavaa, sillä tuulienergian vaikutukset lasketaan perinteisesti tunneissa, metsien käytön vaikutukset vuosissa ja soiden käytön vaikutukset kymmenissä tai sadoissa vuosissa. Lisäksi tuulivoiman päästövähennysvaikutus muuttuu ajan myötä, kun sen korvaaman fossiilisen energian määrä vähenee, Tolvanen kertoo.

Myös asukkaiden asenteet maankäytön vaihtoehtoihin selvitetään
Luke toteuttaa ensi vuoden alussa verkkokyselyn, jossa tarkastellaan asukkaiden asenteita tuulivoimaan, metsien ja soiden käyttöön. Mallintamisen ja kyselyn tulosten pohjalta voidaan pohtia, millaiset ovat ilmastotoimien yhteiskunnalliset kustannukset ja hyödyt.

Iin kunnan näkökulmasta hanke auttaa kehittämään kokonaisvaltaista hiilineutraalia ja luonnon monimuotoisuuden huomioivaa maankäyttöä, joka tukee kunnan strategiaa ja metsäsuunnitelmaa.  Hiili ja ravinteet on parempi sitoa metsiin ja maaperään kuin päästää ne ilmaan ja vesistöä kuormittamaan, toteaa Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala Micropolis Oy:stä.

Luonnonvarakeskuksen koordinoima LandUseZero hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään metsätalouden ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Lisätiedot verkossa: luke.fi/projektit/landusezero